نویسنده = �������� ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. گروه بندی ارقام مختلف برنج بر اساس میزان آمیلوز و پارامتر های ویسکوسیتی

1-37، شماره 3، فروردین 1385

مهرزاد اله قلی پور؛ ابوبکر جوهر علی؛ تسو کاسا ناگامینه؛ یوئی شیرو کوجیما


2. بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهرزاد اله قلی پور؛ محمدصالح محمد صالحی؛ علی اکبر عبادی