نویسنده = حسن مهربانی یگانه
اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای

2-38، شماره 2، آذر 1387

نوید قوی حسین زاده؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

2-38، شماره 2، آذر 1387

شیدا ورکوهی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ نوید قوی حسین زاده


سازگاری گاوهای شیری هلشتاین د رشرایط آب و هوایی ایران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385

سیدرضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ داودعلی ساقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ حسن مهربانی یگانه