کلیدواژه‌ها = پرولین
بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385

ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده؛ سید صابر شاهویی


ساخت و تکثیر cDNA از mRNA ژن رمز گردان آنزیم P5CS گیاه Arabidopsis thaliana

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

علیرضا عباسی؛ فردوس رستگارجزی؛ بهمن یزدی صمدی؛ اشرف‌الدین سخن سنج


بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

ذبیح اله رنجی؛ اسلام مجیدی؛ ابوالحسن هاشمی ذزفولی؛ امیر قلاوند