کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

سعیدخاوری خراسانی؛ حسن زینالی؛ علیرضا طالعی؛ احمدبانکه ساز


تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

بهرام ملکی زنجانی؛ سیروس عبد میشانی؛ جعفر محمدی