کلیدواژه‌ها = پیشرفت ژنتیکی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

ابوذر ابوذری گزافرودی؛ بابک ربیعی؛ رحیم هنرنژاد؛ صادق پورمرادی