کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


2. بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


3. بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان