کلیدواژه‌ها = تنش رطوبتی
تعیین ضریب حساسیت گندم به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رویش در منطقة کرج

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

حسین اسدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حمید سیادت


اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

محمدرضا امداد؛ حسین فرداد


بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده