کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی؛ حسینعلی علیخانی


بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهران رئوفی؛ حسینقلی رفاهی؛ نادر جلالی؛ فریدون سرمدیان


مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها


تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهویی؛ سیداحمدطباطبائی فر