اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر

نویسندگان

چکیده

پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای(NSP)عدم افرودن مکمل آنزیمی به جیره باعث تحریک رشد میکروفلور رودهلی و کاهش عملکرد جوجه های گوشتی می شوند.با توجه به افزایش حساسیت نستب به استفاده از آنبی بیوتیکها در جیره -آزمایشی جهت مطا لعه اثر سطح آنزیم با و بدون استفاده از یکی از سه نوع آنتی بیوتیک مورد استفاده در صنعتطیور بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت.این آزمایش با استفاده از روش بیولوژیکی آگاسیز و با استفاده از جوه های نرگوشتی (768قطعه)بر روی 36گروه آزمایشی حاری گندم(75درصد گندم-هراه با 25درصد جیره پایه دارای 1/. نشانگر خاکستر غیر محلول در اسید در جیره نهایی)انجام گرفت.در این آزمایش اثر عمل آوری گندم که به صورت 1-حبه شده مجددا خرد شده-2-گندم خرد شده-اضافه کردن آنزیم آویزایم1300در سطح صفر-250-500و2000واحد در کیلو گرم جیره و آنتی بیوتیک(صفر-موننسین-فلا ومایسین و سالینومایسین) بر رشد-خوراک مصرفی-نسبت خوراک به افزایش وزن-انرژی قابل متالولیسم ظاهری(َAM E) و توسعه دستگاه گوارش تا سن 24 روزگی مورد بررسی قرار گرفت .وزن بدن جوجه های گوشتی بطور معنی داری (p<./.5)تاثیر تمامی سطوح مورد استفاده آنزیم قرار گرفت.هیچگونه تفاوت معنی داری در وزن بدن ناشی از سطوح آنزیم مورد استفاده وجود نداشت.میزان خوراک مصرفی در گروه های آزمایشی که از جیره دارای 2000واحد آنزیم در کیلو گرم جیره استفاده می کردند در بالاترین سطح قرار داشت (p<./.1) .نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن نیز تحت تاثیر روش عمل آوری و افزودن آنزیم به جیره قرار گرفت. افزودن آنتی بیوتیک به جیره هیچگونه اثر معنی داری (p<./.5) بر وزن بدن-خوراک مصرفی -چسبندگی مواد هضمی در بخش بالایی روده یا میزان ابقاء نیتروژن (در صد) نداشت.ابقاءنیتروژن(./.) تحت تاثیر تمامی فکتورهای مورد آزمایش غیر از آنتی بیوتیک (p<./.5) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها