ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول

نویسندگان

چکیده

این آزمایش در سال 1377 به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در 49 توده اصلاحی چغندر قند از لحاظ 16 صفت زراعی و کیفیت محصول با استفاده از طرح لاتیس ساده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی فیض آباد قزوین اجرا گردید.نتایج نشان داد که ژنوتیپ های 87R,19669T,ET5,12965Bulk,41RT از لحاظ عملکرد ریشه و ژنوتیپ های 101R LIT13 C3.3 8148 9656 9623 9606 9634 9625 9648 G155 Otype C2 7233-P.12 MSC2 MSI13 9597 9585 101R-1-P.5 از لحاظ درصد قند بالاتر از شاهد بودند اماتفاوت آنها با شاهد معنی دار نبود.وجود همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن ریشه و ارتفاع طوقه بیانگر این نکته بود که ریشه های بزرگتر دارای طوقه بلندتری بوده که برای گزینش مناسب نیستند.برآورد واریانس ژنتیکی نشان داد که بیشترین تنوع ژنتیکی بین توده ها مربوط به صفات وزن ریشه طول دمبرگ و میانگین درصد پوشش سبز می باشد.همچنین بالاترین مقادیر وراثت پذیری مربوط به صفات میزان سدیم عرض برگ وزن ریشه و طول دمبرگ می باشد.نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که طول برگ عرض برگ طول دمبرگ قطر ریشه قطر طوقه و نیتروژن مضره بیشترین سهم را در توجیه تغییرات وزن ریشه دارند .تجزیه کلاستر نشان داد که ژنوتیپ های کلاستر اول از حیث صفات موثر در عملکرد ریشه مقادیر بالاتری را به خود اختصاص داده اند و می توان برای افزایش عملکرد ریشه مبادرت به انجام گزینش از بین این ژنوتیپ ها کرد.از لحاظ درصد قند ژنوتیپ های کلاستر چهارم از مقادیر بالاتری برخوردار بودند بطوریکه کمترین غلظت عناصر ناخالص و ارتفاع طوقه مربوط به این کلاستر بود.بنابراین می توان از ژنوتیپ های این کلاستر در برنامه های دو رگ گیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها