اثر نگاری پروتئینی جمعیت های گندم تائودار در ایران

نویسندگان

چکیده

روش معمول در تفکیک و ارزیابی جمعیت های یک گیاه‘ مقایسه تفاوت های موجود در طرز رویش افراد جمعیت در زمان و مکان های مختلف و توصیف ویژگیهای مرفولوژیکی و فلوریستیکی مذکور را می توان با مطالعه مستقیم ژنوم و تجزیه و تحلیل نشانگرهای بیوشیمیایی تکمیل نمود. پس از گروه بندی فلوریستیکی جمعیت های گندم وحشی تائودار Triticum teaoudar Reut در ایران ( دسته بندی صد جمعیت در هفت گروه)‘الگوی نواری پروتئین ذخیره بذر در افراد داخل هر جمعیت و نیز در جمعیت های هفت گروه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و اثر نگاری پروتئینی گروه های مذکور تعیین گردید. در بررسی الگوهای الکتروفورزی‘ افراد داخل هر جمعیت الگوی نواری تقریباً مشابهی داشتند ولی الگوی نواری گروه ها کاملاً متفاوت بود. بر این اساس‘ شش اثر پروتئینی کاملاً بارز برای گروه های مذکور بدست آمد

کلیدواژه‌ها