بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ‘آنالیز RAPDجهت بررسی چند شکلی های DNA بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند مورد استفاده قرار گرفت.بیست و شش ژنوتیپ با90 آغازگر تصادفی 10 نوکلئوتیدی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR ) بررسی گردیدند. بیست و یک آغازگر در تمام 26 ژنوتیپ پنبه‘چندشکلی نشان دادند واز تعداد کل 237 قطعه DNA ی تکثیر شده ‘ 219 قطعه (4/92%)چند شکل بودند.جهت تخمین فاصله ژنتیکی‘از 13 آغازگر که بیشترین چند شکلی را در میان ژنوتیپ ها نشان دادند‘استفاده شد.تجزیه کلاستر به روش UPGMA پس از آنالیز چند متغیره براساس ضرایب تشابه جاکارد نشان داد که 26 ژنوتیپ میتوانند در شش گروه قرار گیرند. ماتریس تشابه داده ها مشخص کرد که ژنوتیپ های 189-82203 وسای اکرا-324 دارای تشابه 4/10% ‘ در حالی که زودرس موتاژنز و بختگان به میزان 6/43% مشابهند. ضرایب تشابه اغلب ژنوتیپ های دیگر در محدوده ای بین 35-15% بود.نتایج به دست آمده ‘ خویشاوندی های ژنتیکی ژنوتیپ های آمریکایی و رقم شاهد ساحل را با تعدادی از ژنوتیپ های با منشأهای مختلف آشکار ساخت . این تجزیه و تحلیل روشن نمود که خویشاوندی های ژنتیکی اکثر ژنوتیپ ها مربوط به مرکز پیدایش آنهاست . نتایج نشان داد که آنالیز RAPD ‘ابزاری قوی برای کمک به تشخیص خویشاوندی های ژنتیکی در میان ژنوتیپ های پنبه می باشد.

کلیدواژه‌ها