بررسی اثر دما ی خشک کن و رطوبت شلتوک روی راندمان تبدیل ارقام آمل -3 وهزاربه برنج سفید

نویسندگان

چکیده

اثر درجه حرارت خشک کن و درصد رطوبت شلتوک هنگام تبدیل به برنج سفید در رقم های آمل -3و هراز در قالب طرح کرت های دوبار خرد شده با 4تکرار مورد مطالعه قرار گرفت .اطلاعات و داده های حاصل از آزمایش،مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد.نتایج حاصله طبق جدول های ارائه شده نشان میدهد که بهترین درصد رطوبت هنگام تبدیل برای رقم آمل-3، 10-11 درصد و بهترین درجه حرارت خشک کن35 درجه سانتی گراد می باشد که در این شرایط از 20 کیلوگرم شلتوک 3/14 کیلوگرم برنج سفید با راندمان تبدیل 7/71 درصد و میزان برنج سالم 1/59درصد و میزان خرده برنج2/14 درصد حاصل شد . بهترین درصد رطوبت هنگام تبدیل برای رقم هراز 11-10 درصد و مناسبترین درجه حرارت خشک کن 45 درجه سانتی گراد بوده است همچنین در این شرایط از 20 کیلوگرم شلتوک 6/14 کیلوگرم برنج سفید با راندمان تبدیل 1/73 درصد به دست آمد .میزان برنج سالم 2/63 درصد و میزان خرده برنج 9/9 درصد بود.

کلیدواژه‌ها