بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی آثار مواد مترشحه و مواد حاصل از تجزیه اندامهای مختلف علفهای هرز روی رشد و عملکرد، تولید و شناخت تحمل ارقام مختلف گندم ایرانی نسبت به آثار آللوپاتی آزمایشی در قالب فاکتوریل 2 عاملی که یکی از عوامل شامل گندم رقم هیرمند، قدس و فلات و عامل دوم شامل تیمارهای علف هرز در 6 تکرار انجام شد. خاک گلدانها از مزرعه تهیه و هر گلدان به منزله یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد و به منظور کاهش بقایای نباتات زراعی خاک مزرعه چندین بار شستشو گردید و بذور به تعداد مشخص 5 عدد در فاصله های مساوی با توزیع متقارن همسان در عمق 3 سانتی متری در گلدانها کشت شد. صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که پودر علفهای هرز به نسبت 1 به 20 وزنی با آب ( 1 کیلو در 20 لیتر)، در پاره ای تیمارها باعث افزایش عملکرد و در پاره ای دیگر کاهش عملکرد را در ارقام گندم شد در میان ارقام، گندم قدس بیشترین مقاومت را در مقابل اثرات سوء عصاره علفهای هرز از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها