اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی در دو فصل بهار و پاییز سال 1377 بر روی بادام رقم شاهرودی شماره (12) در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد و در آن سه سطح اسیدبوریک (2000 و 1000 و 0 میلی گرم در لیتر) و سه سطح سولفات روی (5000 و 3000 و 0 میلی گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. محلول پاشی بهاره در مرحله قبل از باز شدن جوانه های گل Popcorn و محلولپاشی پاییزه در اوایل مهر یک ماه بعد از برداشت میوه انجام و درصد تشکیل میوه اولیه داشت. ولی در سال 1378 تفاوت معنی داری در تشکیل میوه مشاهده نشد. میزان تشکیل میوه نهایی در سالهای 1377 و 1378 تحت تیمار اسید بوریک بطور قابل توجهی افزایش یافت. ولی تیمار سولفات روی اثر مشخصی بر تشکیل میوه نهایی در سالهای 1377 و 1378 تحت تیمار اسید بوریک بطور قابل توجهی افزایش یافت. ولی تیمار سولفات روی اثر مشخصی بر تشکیل میوه اولیه و نهایی نداشت. میزان « بر » و « روی » برگ در اثر محلول پاشی بطور مشخصی در سطح 5% افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها