بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بمنظور بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه با استفاده از14 رقم سویا از گروههای با رسیدگی متفاوت،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات مازندران در سال زراعی 1372 به اجرا درآمد.درمجموع 12صفت مربوط به رشد رویشی،زایشی واجزاءعملکرد دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه ارقام از نظرصفات مورد بررسی اختلاف معنی داری دارند که دلالت بروجود تنوع ژنتیکی بین ارقام مینماید.صفات تعداد غلاف در بوته،تعداد دانه در بوته ،ووزن 100دانه که همگی جزو اجزاءعملکرد محسوب می شوند،به ترتیب بالاترین همبستگی ژنوتیپی را با عملکرد دانه داشتند.در مدل رگرسیون چندگانه 086/0 ،تغییرات درعملکرد دانه توسط تعداد غلاف دربوته،تعداد دانه در بوته،وزن صددانه وتعداد دانه در غلاف و089/0 آن توسط کلیه صفات مورد بررسی توجیه گردید.لذا از این چهارصفت مزبور برای انجام تجزیه علیت استفاده شد.نتایج تجزیه علیت نشان دادکه،بیشترین اثر مستقیم ومثبت بر عملکرد دانه مربوط به تعداددانه دربوته وکمترین آن مربوط به تعداد دانه در غلاف بود.نتایج تجزیه به عاملها هم اهمیت صفات مربوط به اجزای عملکرد وعملکرد دانه را در قالب عامل مهمی که عامل عملکرد نامیده شده بود و21درصد کل تغییرات داده ها را توجیه نمود نشان داد.

کلیدواژه‌ها