تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان

نویسندگان

چکیده

عملکرد 8 رقم برنج مشتمل ب ر6 لاین و دو رقم اصلاح شده طی سالهای 1371تا 1373 در سه نقطه استان گیلان (رشت ‘ لشت نشاء و فومن) مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایشات بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در هر مکان پیاده شدند. تجزیه های جداگانه و مرکب نشان داد که بین عملکرد ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد. اثر متقابل سه جانبه رقم * سال* مکان نیز معنی دار شد. یعنی اختلاف ارقام از یک محیط به محیط دیگر یکسان نبوده است . تجزیه پایداری عملکرد ارقام با استفاده از روش ابر هارت- راسل نشان داد که اثر متقابل معنی داری برای رقم * محیط (خطی) وجود ندارد. میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون معنی بود. ولی معنی دار بودن این منبع بیشتر به معنی دار بودن میانگین مربعات انحرافات ارقام 400و403 مربوط می شود. از بین ارقام مورد آزمایش رقم 397 از لحاظ عملکرد تفاوت معنی داری با میانگین کل داشت. با این وجود این رقم با ارقام 201‘ 402‘ 404و398 تفاوت معنی داری نداشت . بطور کلی رقم 397 با دارا بودن بیشترین عملکرد شیب خط رگرسیون 29/0 و واریانس انحراف نزدیک به صفر‘ پر محصولترین و در عین حال پایدارترین رقم محسوب می گردد. در مقابل ارقام 400(خزر) و 403 ضمن داشتن عملکرد کم و واریانس انحراف از خط رگرسیون معنی دار‘ پایداری ناکافی نیز برخوردارند

کلیدواژه‌ها