تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره رقم قدس به سطوح و زمانهای مختلف مصر ف کود ازته ‘ آزمایشی درسال زراعی 74-1373 در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تبریز واقع در اراضی کرکج‘ به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به پنج سطح کود ازته (صفر‘ 40‘120و 160 کیلوگرم ازت خالص درهکتار) وکرتهای فرعی به پنج زمان مصرف کود ازته [ تماما در زمان کاشت (T0) ‘ ½در زمان کاشت‘ + ½ در مرحله پنجه زنی (T1) ‘½در زمان کاشت+½در مرحله سنبله رفتن (T2)‘ 3/1 در زمان کاشت + 3/1 در مرحله سنبله رفتن(T3) و ¼ در مرحله پنجه زنی + ¼ در مرحله ساقه رفتن + ¼ در مرحله سنبله رفتن (T4) اختصاص یافت . ارزیابی نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود ازته‘ تعداد سنبله در متر مربع ‘ تعداد دانه در سنبله ‘ تعداد دانه د رمتر مربع ‘ عملکرد دانه ‘ عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه به طور معنی داری افزایش ‘ ولی وزن هزار دانه و شاخص برداشت به طور غیر معنی داری کاهش یافت . زمانهای مختلف مصرف کود ازته‘ تعداد سنبله د رمتر مربع‘ وزن هزار دانه وتعداد دانه د ر متر مربع را به طو ر معنی داری تحت تأثیر قرار داد. اثر تقسیط کود ازته بر روی تعداد دانه در سنبله ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد بیولوژیک عملکرد کاوه و شاخص برداشت معنی دار نبود. به طور کلی ‘ سطح کودی 160 کیلوگرم ازت خالص در هکتار با میانگین 58/5005 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را تولید کرد‘ هر چندکه با سطح کودی 120 کیلو گرم ازت خالص در هکتار از نظر آماری دریک گروه قرار گرفت . تیمارT1 نیز با میانگین 88/4391 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد‘ در عین حال با تیمارهای T2,T0و T3 اختلاف معنی داری نداشت. عملکرد دانه بیشتر در سطوح بالای ازت را می توان به افزایش تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله نسبت داد.

کلیدواژه‌ها