بررسی اثرات نوع پایه بر روی تولید اتیلن ‘ اندازه ‘ شکل و برخی از صفات کیفی میوه سیب رددلیشس در مراحل مختلف رشد تازمان برداشت.

نویسندگان

چکیده

این تحقیق طی سالهای 1373-1372 بر روی درختان سیب رقم رددلیشس انجام شده است. درختان مذکور روی پایه های M9 و M26 قرار داشتند . بدین منظور قبل از مرحله تمام گل ‘ درختانی که یکنواخت وهم اندازه بودند انتخاب شده و پلاک کوبی گردیدند . واز وقتی که وزن میوه به حدود 2 گرم رسید. تا زمان برداشت میوه میزان تولید اتیلن‘ درصد ریزش ‘ وزن ‘ اندازه (طول و قطر) وشکل میوه (نسبت طول به قطر میوه) مورد اندازه گیری قرار گرفت. پس از برداشت میوه (143 روز بعد از مرحله تمام گل) صفات کیفی آن از قبیل درصد کل مواد جامد محلول ‘ اسیدیته قابل تیتراسیون ‘ PH‘ درصد ماده خشک ‘ استحکام ‘ میزان کلسیم پوست و گوشت میوه نیز اندازه گیری شد.
نتایج حاصل از این تحقیق که نوع پایه درمراحل رشد ونمو‘ برروی تولید اتیلن و ریزش میوه‘ از نظرآماری تاثیر معنی داری نداشته است . درحالی که این دو صفت در طول زمانهای نمونه برداری متغیر بوده است ولی میزان ریزش میوه با تولید اتیلن همواره هماهنگ است . وزن ونسبت طول به قطر میوه بر روی دو پایه تفاوت معنی داری را نشان می دهد. این صفات از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.