بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط

نویسنده

چکیده

در یک آزمایش درون شیشه ای و در محیط کشت نودسون سی ‘ درجه مقاومت ده رقم انگور (بیدانه سفید‘ صاحبی ‘ ریش بابا‘ حسینی‘ تبرزه ‘ قزل ازوم‘ لعل بیدانه‘ ملکی‘ خلیلی و قره شیره) در مقابل غلظتهای مختلف کلرور سدیم (0‘1‘2‘3‘4‘5‘6و7 گرم در لیتر) طی دوسال (1376-1375) از طریق اجرای روش آماری فاکتوریل با طرح پایه ای بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به ارزیابی گذاشته شد. مشاهدات نشان دادند که با افزایش غلظت شوری‘ تعداد و طول ریشه های تشکیل شده در ریز نمونه ها ‘ طول ریشه ‘ وزن تر و خشک ریشه بطور معنی دار کاهش یافت . مدت زمان لازم از تاریخ کاشت ریز نمونه ها تا ظهور ریشه ‘ با افزایش غلظت نمک‘ طولانی تر گردید.
همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت نمک ‘ طول ساقه‘ وزن تر وخشک ساقه‘ تعداد برگ د ر ریز نمونه های ارقام مورد نظر بطور معنی دار کاهش یافت. میانگین تعداد روزها از تاریخ کاشت ریز نمونه ها تا زرد شدن برگها با افزایش غلظت نمک ‘ کوتاهتر گردید. بین میزان جذب و ذخیره سدیم توسط ریز نمونه ها و غلظت نمک همبستگی مثبت و معنی دار بدست آمد. اثر متقابل رقم * در غلظتهای مختلف نمک از نظر آماری معنی دار نبود. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که درجه تحمل ارقام مورد آزمایش نسبت به نمک نیمه مقاوم بود وبه 2 الی 3 گرم در لیتر مقاومت نشان دادند. میزان 6 و 7 گرم در لیتر نمک برای ارقام مورد آزمایش غلظت کشنده بود‘ اما رقم انگور بیدانه سفید در غلظت 6 گرم در لیتر مقاومت نشان داد.

کلیدواژه‌ها