بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

نویسندگان

چکیده

خانوادة‌ Lygaeidae با بیش از 4000 گونة شناخته شده در دنیا، یکی از بزرگترین خانواده‎های راستة نیم سخت بالپوشان محسوب می‎شود. اکثر گونه‎های این خانواده گیاهخوارند، البته گونه‎های شکارگر و خونخوار نیز در بین آنها یافت می‎شود (9).در این تحقیقات که از فروردین ماه 1379 تا شهریور ماه 1380 در مزارع و باغات شهرستان کرج انجام گرفت نمونه‎هایی از این سن‎ها توسط تور حشره‎گیری، آسپیراتور و تله‎ نوری جمع‎آوری گردید. در تشخیص نمونه‎‎ها از کلیدهای شناسائی مختلف استفاده شد و ویژگی‎های کلیدی در شکل‎شناسی خارجی و داخلی نظیر بخش چرمی و غشائی بال روئی، وضعیت چشم‎های ساده و مرکب، شکل‎ پاها و خارهای آن، محل قرار گرفتن سوراخ‎های تنفسی، رنگ و طول بدن و بخصوص شکل پارامر و اداگوس نر مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‎های شناسائی شده توسطR.E. Linnavouri (فنلاند) تایید گردید. از نمونه‎های بررسی شده، تعداد 13 گونه از 11 جنس و 5 زیر خانواده به قرار زیر معرفی می‎گردد:
Subfamily : Lygaeinae
1- Lygaeus pandurus (Scop.) 2- Lygaeus equestris (L.) 3- Lygaeus saxatilis (Scop.)
Subfamily : Orsillinae
4- Nysius cymoides (Spinola) 5- Nysius graminicola (Kolenati)

Subfamily : Geocorinae
6. Geocoris megacephalus (Rossi)
Subfamily : Cyminae
7. Cymus melanocephalus Fb.
Subfamily : Rhyparochrominae
8. Beosus quadripunctatus (Muller) 9. Peritrechus gracilicornis Puton
10. Lamprodema maurum (Fabricius) 11. Camptocera glaberrima (Waller)
12. Bleteogonus circumcinctus Reuter 13. Emblethis denticollis Horvath
14. Eremocoris sp.

کلیدواژه‌ها