تراریختی چغندر قند (Beta vulgaris L. ) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه‌های مویین

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز، ریشه مویین چغندرقند تراریخته تولید گردید. در حین این مطالعه، تاثیر پروموتر جداسازی شده از آرابیدوپسیس تالیانا (پروموتر AT) که با پروموتر Hs1pro-1 ژن مقاومت به نماتد درچغندر مشابهت زیادی دارد، بر روی بیان ژن گزارشگر در مقایسه با پروموتر CaMV35S نیز مطالعه گردید. همچنین به عنوان کنترل منفی، ریشه‌های مویین با آگروباکتریوم ریزوژنز فاقد ناقل دوگانه القاء شدند. سپس ریشه‌های مویین حاصل از تراریختی با روش‌های PCR و دورگ سازی سادرن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه‌های مثبت انتخاب شده برای بررسی الگوی بیان ژن در معرض لارو نماتد قرار گرفتند. پس از 10 روز کلیه ریشه‌های مویین با رنگ آمیزی GUS ارزیابی شدند. نتایج نشان دادکه ریشه‌های مویین واجد پروموتر AT الگویی مشابه از نظر رنگ‌آمیزی با ریشه‌های مویین واجد پروموتر CaMV35S دارند. بنابراین به نظر می‌رسد پروموتر AT علی‌رغم مشابهت زیاد با پروموتر القایی ژن Hs1pro-1 ، حالت القایی نداشته و رنگ GUS در تمامی قسمت‌های ریشه مویین به خصوص در ناحیه مریستمی و دور از محل سیست‌های نماتد نیز مشاهده گردید. در نتیجه پروموتر AT مانند یک پروموتر ذاتی عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها