مقایسه‌ی جدایه‌های Pseudomonas viridiflava از میزبانهای مختلف از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزایی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

به منظور مقایسة جدایه‌های Pseudomonas viridiflava (Pv) از نظر خصوصیات فنوتیپی و بیماریزائی طی سالهای 1378-1379 از گیاهان، مرکبات، درختان میوة هسته‌دار، گندم، خیار، خاک و علف‌های هرز در استان فارس و همچنین از انبه در میناب نمونه‌برداری گردید. تعداد 49 جدایه که از لحاظ اکسیداز، تولید لوان و هیدرولیز آرژنین منفی ولی در تحریک واکنش فوق حساسیت در توتون و یا شمعدانی و توانائی تولید پوسیدگی نرم روی سیب‌زمینی مثبت بودند و همچنین 11 جدایه که قادر به ایجاد لهیدگی در سیب‌زمینی و استفاده از سوکروز نبودند مقدمتاً به عنوان Pv انتخاب و آزمون‌های تکمیلی روی آنها انجام شد. در بین کلنی‌های مورد مطالعه 3 نوع کلنی مشاهده گردید. کلیه جدایه‌ها قادر به استفاده از اریتریول و دی، ال – لاکتات بوده و بر اساس آزمون‌های LOPAT (تولید لوان، اکسیداز، لهانیدن سیب‌زمینی، هیدرولیز آرژنین و تحریک واکنش فوق حساسیت) به 4 گروه تقسیم شدند.

کلیدواژه‌ها