سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان (مطالعه موردی شهرستان گناباد)

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به تولید و توسعه زعفران بین زعفرانکاران شهرستان گناباد می باشد. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی _همبستگی به منظورتعیین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل زعفرانکاران شهرستان گناباد (11000=N) که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار SPSS برابر 84/0 به دست آمد. یافته ها نشان می دهد که نگرش اکثر کشاورزان نسبت به کشت و توسعه و همچنین میزان مشارکت آنان در فعالیتهای ترویجی و آموزشی به ترتیب در حد «متوسط» و «نسبتا خوب» می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین متغیرهای سابقه کشاورزی، میزان عملکرد و دانش فنی با نگرش کشاورزان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی، تنها متغیر میزان عملکرد توانایی تبیین 5/7 درصد از تغییرات در نگرش کشاورزان نسبت به تولید وتوسعه کشت زعفران را دارا می باشد. زعفرانکاران، کم آبی، نبود قیمت تضمینی مناسب برای محصول زعفران ، ضعف بنیه مالی را به ترتیب از مهمترین مشکلات تولید ذکر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها