بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی می‌باشد. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه‌ای می‌باشد. گندمکاران شهرستان اصفهان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای 394 گندمکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در نهایت381 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأیید شد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به وسیله گندمکاران در یکی از روستاهای خارج از نمونه آماری به عمل آمد, و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ87/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که هیچ‌کدام ازمتغیرهای شخصی واجتماعی با نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی رابطه معنی‌داری ندارند. بین میانگین‌های سن، سواد، سابقه کشت گندم، فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، سطح زیر کشت گندم، عملکرد گندم، سطح مکانیزاسیون، روش کشت گندم، نوع بذر مصرفی، نگرش گندمکاران پیرامون مزارع نمایشی، منزلت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی،مشارکت اجتماعی، استفاده از کانال‌های ارتباطی، دانش فنی وپذیرش تکنولوژی گندمکاران بازدید کننده از مزارع نمایشی و گندمکارنی که بازدید نکرده‌اند اختلاف معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها