بررسی امکان جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشاب ههای غیرالکلی گازدار

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی امکان ساخت نوع جدیدی از نوشابه های گازدار با به کارگیری شربت ذرت غنی از فروکتوز از نوع 55 % فروکتوز و مقایسه خصوصیات کیفی و حسی آنها با نمونه های شاهد دارای سوکروز بود.
این پژوهش بر روی فرمولاسیون سه نوع نوشابه کولا ، لیمویی و پرتقالی انجام گرفت و سوکروز موجود در آنها با نسبت های 60 % و 80 % و 100 % با شربت ذرت غنی از فروکتوز جایگزین شد ه وخصوصیات کیفی وحسی شامل پ ی اچ ، اسیدیته، بریکس، دانسیته ، عطر، طعم و رنگ در زمانهای یک ، دو و چهار ماه از زمان ساخت در40 مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های شاهد حاوی ?C 25 و ?C ، 4?C نوشابه های نگهداری شده در دماهای سوکروز که در شرایط مشابه ساخته و نگهد اری شدند ، مقایسه گردیدند. نتایج با طرح آماری بلوک های کاملا تصادفی مورد بر رسی قرار گرفتند و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد . نتایج نشان داد با به کارگیری شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشابه ها پی اچ ، اسیدیته و دانسیته نمونه ها به طور معنی داری ولی در هیچ موردی مقدار آ ن ها از محدوده تعیین شده توسط اداره استاندارد و (P<0/ تغییر کرده است ( 05تحقیقات صنعتی ایران خارج نشد . با جایگزینی سوکروز ، عوامل عطر و طعم دچار تغییر معنی داری شدند نمون هها در دوران نگهداری دچار تغییرات معن یداری در عوامل کیفی و حسی شدند و از این جهت .(P<0/05) تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و نمونه های حاوی شربت ذرت غنی از فروکتوز وجود نداشت . رنگ نمون ههای پرتقالی و کولا در طول دوران نگهداری دچار تغییر معنی داری نشدند ولی حضور آفتاب باعث ناپایداری رنگ کارمویزین موجود در نوشاب ه های پرتقالی شد و وجود شربت ذرت غنی از فروکتوز این اثر را تشدید کرد . نتایج این تحقیق نشان داد که م ی توان سوکروز موجود در نوشاب ه ها را با شربت ذرت غنی از فروکتوز جایگزین شود، بدون این که بر خواص کیفی و حسی آنها اثر بگذ ارد و از این راه قدم مهمی در کاهش هزینه تولید نوشاب هها برداشت.

کلیدواژه‌ها