اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره‌های پرواری نر و ماده ورامینی

نویسندگان

چکیده

به منظور اثر سطوح مختلف زئولیت (کلینوپتیلولیت) همراه با اوره در تغذیة بره‌های پرواری نر وماده ورامینی روی افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، میانگین ماده خشک مصرفی و خصوصیات لاشه ، آزمایشی با استفاده از 24 راس بره نر ورامینی با میانگین وزنی 58/1±68/24 کیلوگرم و متوسط سن 10±165 روز و 24 راس بره ماده ورامینی با میانگین وزنی 11/2±24/23 کیلوگرم و متوسط سن 5±173 روز به مدت 100 روز به طور انفرادی با جیره‌های شامل جیرة شاهد بدون اوره و زئولیت و جیره‌های 2 ، 3 و 4 به ترتیب حاوی 5/1 ، 5/3 و 5/5 درصد زئولیت و هر کدام حاوی یک درصد اوره انجام شد. پس از پایان آزمایش تمام بره‌های نر کشتار گردید و لاشة آنها مورد تفکیک فیزیکی قرار گرفت. همچنین جهت تعیین ترکیبات شیمیایی گوشت بدون استخوان دنده‌های 10-11-12 نیمة راست لاشه به آزمایشگاه منتقل گردید. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت همراه اوره به جیره میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید. بطوریکه بیشترین و کمترین آن ( 63/168 در مقابل 53/152 گرم) و برترین و بدترین ضریب تبدیل خوراک( 74/7 در مقابل 16/8) در کل دوره به ترتیب مربوط به جیره‌های 5/3 و صفر درصد زئولیت بود(05/0P<). وزن و درصد لاشة پر وخالی( بدون محتویات دستگاه گوارش) بدن ، با افزودن زئولیت و اوره به جیره بهبود یافت. وزن و درصد (بر حسب وزن زنده) لاشه گرم اگرچه معنی‌دار نبود اما در جیره‌های حاوی زئولیت و اوره بالاتر از جیرة شاهد بود. سطح مقطع عضله راسته در جیره‌های مختلف معنی‌دار بود بطوریکه بیشترین وکمترین آن مربوط به جیره‌های 5/3 و صفر درصد زئولیت (63/15 در مقابل 79/14 سانتی‌متر مربع) بود(05/0P<). درصد پروتئین خام ، خاکستر گوشت وچربی(بدون استخوان دنده‌ها) و نسبت پروتئین خام به چربی خام در دنده‌های 10-11-12 با افزودن زئولیت و اوره به جیره‌ها بطور معنی‌داری تحت تاثیر قرار گرفت(05/0P<). بطوریکه بیشترین و کمترین درصد پروتئین خام(67/15 در مقابل 31/14 درصد) به ترتیب مربوط به جیره‌های 5/5 و صفر درصد زئولیت بود.از نظر اقتصادی افزودن 5/3 درصد زئولیت همراه با یک درصد اوره به جیره در مقایسه با دیگر جیره‌ها، هزینة خوراک مصرفی به ازاء یک کیلوگرم افزایش وزن زنده را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها