تاثیر هرس انتهای ساقه اصلی، بر برخی صفات گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (کدوی پتی دانه)

نویسندگان

چکیده

کدوی تخمه کاغذی ((Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca، گیاهی است علفی؛ یکساله از خانواده کدوییان که بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکا بوده و از گیاهان دارویی بسیار ارزشمند در صنایع داروسازی کشورهای توسعه یافته می‌باشد. از بذرهای این گیاه به واسطه وجود مواد موثره حائز اهمیتی نظیر بتاسیتوسترول، اسیدهای چرب و ویتامین E، در درمان بیماریهایی نظیر تورم پروستات و سوزش مجاری ادرار استفاده می شود. در این تحقیق که در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد تاثیر هرس ساقه اصلی ( در 5 مرحله رشدی مختلف: بدون هرس ( شاهد)، 3 تا5 برگی، 6 تا 8 برگی، ظهور اولین گل و ظهور 8 تا 10 گل) بر تعداد و وزن میوه و برخی خصوصیات دانه، میزان روغن و درصد اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که تیمار هرس در مرحله 6 تا 8 برگی در مقایسه با سایر تیمارها سبب افزایش معنی داری در تعداد دانه در میوه، وزن تر و خشک دانه در میوه و کرت گردید. تیمارهای شاهد و هرس در مرحله ظهور 8 تا 10 گل از نظر وزن هزار دانه بالاتر از سایر تیمارها قرار گرفتند. میزان روغن تحت تاثیر هرس قرار نگرفت، همچنین درصد اسیدهای چرب روغن بسته به نوع تیمار هرس نوساناتی نشان داد.

کلیدواژه‌ها