بررسی و تعیین درصد دیکوگامی ،اتوگامی وانتخاب بهترین گرده زا برای ارقام تجارتی فندق

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای بررسی و تعیین درصد دیکوگامی ،اتوگامی وانتخاب بهترین گرده‌زا برای چند رقم فندق تجارتی در کلکسیون ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر کرج در سال‌های 82-1381 انجام گرفت. در این پژوهش ،از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب وضمن بررسی خصوصیات گل و نوع گل دهی، گرده افشانی و تشکیل میوه نیز مطالعه گردید.نتایج مطالعات گرده افشانی و تشکیل میوه نشان داد که ارقام فندق مورد مطالعه دگرگشن بوده و برخی ارقام نسبت به ارقام دیگر از خواص شاتون دهی و سازگاری گرده خوبی برخوردار بودند; به طوری که درصد تشکیل میوه در حالت ایزوله و گرده افشانی آزاد کاملاً متفاوت و دارای تفاوت معنی داری بودند. میانگین تشکیل میوه در دو حالت ایزوله و گرده افشانی آزاد در ارقام گرجه ، گردویی ، رسمی ، پشمینه ، فرتیل دو کوتارد ، روند دو پیمون ، نگرت ،پاییزه وشصتک2 به ترتیب 8/5و33/14 ، 5/12و25/16 ،7و25/9 ،5/7و75/16،25/16و75/18 ،5/12و16،/8و25/16،75/5و33/14و83/5و33/18 درصد بود. این تفاوت ها به خوبی بیانگر درجات خودباروری ارقام می باشد. در این خصوص می توان گفت ارقام فرتیل دو کوتارد و شصتک2 از بالاترین درجه خودباروری برخوردار بوده و رقم گرجه و پاییزه کمترین درجه خودباروری را دارا بودند.در تعیین سازگاری گرده افشانی مشخص گردید که توانایی دو رقم فندق گرجه و گردویی به عنوان گرده زا با ارقام گرده گیرنده از نظر بارور کردن متفاوت بودند. به طوری که رقم گردویی بهترین گرده زا به ترتیب برای ارقام فرتیل دو کوتارد ، رسمی ، شصتک 2 ، نگرت و گردوئی بود. در حالیکه رقم گرجه بهترین گرده زا به ترتیب برای ارقام گردوئی ،فرتیل دو کوتارد ، رسمی ، نگرت، شصتک 2 و گرجه بود. در میان ارقام مورد مطالعه ارقام فرتیل دو کوتارد و پاییزه به ترتیب از بیشترین وکمترین درصد میوه بندی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها