بررسی تاثیر شرایط فرآیند اسمز بر میزان آبگیری در برگه هلو

نویسندگان

چکیده

فرآیند اسمز عبارت است از خارج سازی آب مواد غذایی به وسیله قرار دادن آنها در محلول های هیپرتونیک. این محلول ها به علت دارا بودن فشار اسمزی بالاتر و ایجاد گرادیان غلظتی بین خود و مواد غذایی باعث خروج آب از مواد غذایی می شوند . این پژوهش با استفاده از محلول ساکارز، شربت گلوکز ) با غلظت 40 ‘ 50 و 60 درصد ( و محلولهای ترکیبی شامل : ( 40 % ساکارز، 20 %شربت گلوکز(، ) 20 %ساکارز، 40% شربت گلوکز (، ) 40 % ساکارز، 20 % شربت گلوکز، 3% نمک طعام ( براساس طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت . نتایج نشان داد که محلولهای ساکارز با غلظت 50 و 60 %، شربت گلوکز با غلظت 60 % و محلول ترکیبی) ساکارز 40 %، شربت گلوکز 20 %، نمک 3%)، آبگیری بیشتری داشتند . همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع و غلظت محلول اسمزی، ضخا مت برگه هلو و همزدن بر فرآیند اسمز از نظر درصد آبگیری تفاوت معنی داری داشتند.

کلیدواژه‌ها