کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر دزهای مختلف پرتو گاما برروی مراحل چهارگانه رشدی تعدادی از حشرات انباری مهم کشور مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان داد حداکثر دز تا7/0 کیلوگرمی می تواند کلیه مراحل
رشدی آنها را متوقف نماید . در این رابطه سه گروه عمده از محصولات شامل غلات، حبوبات و خشکبار از
لحاظ آفات انباری مورد بررسی قرار گرفتند. حشراتی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از راسته با لپولکداران ( Lepidoptera) شامل : بید غلات ( Oliver) Sitotroga cerealell ، شب پره هندی Plodia interpunctella (Hbn) و پروانه آرد ( Herbst) Tribolium castaneum، لمبه گندم ( Everts) Trogoderma granarium، سوسک دانه غلات ( Fabricium) Rhizopertha dominica، سوسک چهار نقطه ای حبوبات ( Fabricius) Callosobruchus maculates و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis( Linnaeus). در مورد هر حشره چهار مرحله رشدی (تخم، لارو، شفیره و حشره کامل ) تحت دزهای مختلف پرتو گاما تا یک کیلو گری (برای هر دز سه تکرار ) توسط دستگاه گاماسل (کبالت 60 ) موجود در بخش کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای مورد پرتو دهی قرار گرفته و با تیمارهای شاهد (پرتودهی نشده ) مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج کلی بدست آمده از بررسی اثر پرتو گاما بر روی دو راسته بالپولکداران و سخت بالپوشان بشرح ذیل می باشد:
بالپولکداران : تخم ( 110-200 گرمی ) – لارو ( 150-650 گرمی ) – شفیره ( 100-450 گرمی ) – حشره کامل (250-650 گرمی ) و سخت بالپوشان : تخم ( 20-300 گرمی ) – لارو ( 50-600 گرمی ) – شفیره ( 100-700 گرمی ) – حشره کامل ( 150-500 گرمی)

کلیدواژه‌ها