بررسی قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتئین علوفه سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ارزش غذایی سه رقم سورگوم علوفه ای در زمانهای مختلف برداشت آزمایشی در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت روش فاکتوریل در4 تکرارشامل 15 تیمار (سه رقم(توده محلی قلمی طبسی، رقم F1104 و رقم Speed Feed ) X پنج تاریخ برداشت (شروع گلدهی، یکهفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته بعد از شروع گلدهی ) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، تعداد پنجه درهر بوته ، عملکرد ماده خشک، اجزاء عملکرد علوفه (شامل ساقه ‘ برگ و گل) ‘ قابلیت هضم ماده خشک (in virto) و درصد پروتئین علوفه مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج حاصله نشان داد که ارقام تحت بررسی از نظر‘ ارتفاع ‘ تعداد پنجه ‘ درصد ساقه‘ د رصد پروتئین خام و درصد برگ کاهش (از 7/30 به 4/16 درصد) و درصدساقه وگل (به ترتیب از 5/67 به 7/76 و 8/1 به 9/6 درصد) افزایش یافت. درصد پروتئین خام با گذشت زمان کاهش یافت (از 62/7 به 44/6 درصد) و این کاهش بویژه بعد از دو هفته اول معنی دار بود ولی از نظر آماری با تاخیر در زمان برداشت درچین اول، تفاوت معنی داری در قابلیت هضم مادة خشک مشاهده نشد . در طول دوره رشد (مجموع چین اولو دوم ) ارقامF1104 و قلمی طبسی دارای کمترین (به ترتیب 5/5 و 7/5 تن درهکتار) و رقم Speed Feed دارای بیشترین عملکرد ماده خشک قابل هضم بودند (7/6 تن درهکتار) .مدل برازش داده شده نشان داد که ارتفاع ‘تعداد پنجه و درصد برگ درماده خشک متغیرهای اصل کنترل کننده قابلیت هضم ماده خشک در ارقام سورگوم تحت بررسی بودند.

کلیدواژه‌ها