تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

نویسندگان

چکیده

یکی از عناصر مهم توسعه کشاورزی،فناوری است که در صورت تولید مناسب، انتقال مطلوب و کاربرد مؤثر آن می توان در نیل به اهداف توسعه کشاورزی امیدوار بود .در این میان وظیفه تحقیقات کشاورزی، تولید، فناوری و وظیفه ترویج، انتقال آن می باشد وکشاورزان به عنوان کاربر ان فناوری مطرح هستند . برای اثر بخشی این نظام ،سازه های متعددی نقش دارند . این تحقیق که با هدف بررسی سازه های اثربخش در نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، 88 نفر از خبرگان ترویج کشاورزی کشور را مورد مطالعه قرار داد و با بهره گیری تکنیک تحلیل عاملی،هشت عامل بعنوان سازه های اثربخش دراین نظام از دیدگاه خبرگان ترویج کشاورزی استخراج و نام گذاری شدند .عامل اول بنام برنامه ریزی با تبیین بیش از15 درصد از کل واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد .عامل های بعدی به نامهای عامل سیاست کشاورزی، عامل ترویج و مشارکت، عامل منابع، عامل سرمایه گذاری، عامل تعدد و پراکندگی (وسعت)، عامل کاربران و عامل زمان تولید و انتقال،هریک به ترتیب 5/12‘ 8/11‘5/9‘9‘ 85/6‘ 85/6و6 درصد عامل زمان تولید و انتقال،هریک به ترتیب سازه های نظام تولید و انتقال فناوری را تبیین نمودند .این هشت عامل در مجموع 5/77 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کرده وتنها 5/22 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عامل ها یا متغیرهایی است که در این تحقیق مدنظرنبوده اند.

کلیدواژه‌ها