اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات
لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حاوی 4% پودر آب پنیر قرار گرفت و جوجه های تغذیه شده با این جیره بطور معنی داری اضافه وزن بیشتری نسبت به گروه شاهد پیدا کردند ( 05/0 < P) اما در افزایش وزن کل دوره، اختلاف معنی داری بین تیمارهای سه گانه وجود نداشت . ضریب تبدیل غذایی در گروهی که جیره با 4% پودر آب پنیر مصرف کرده بودند، بطور معنی داری ( 05/0 < P) ، در کل دوره پایین تر از تیمارهای دیگر بود . در مورد فراسنجه های خون و صفات لاشه هیچگونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای سه گانه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها