الحاق یک دستگاه غلتک خاک نشان عمیق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجرای توام عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف کم خاک ورزی، یک دستگاه غلتک خاک نشان با ویژگیهای خاص
طراحی و تولید و به یک دستگاه گاوآهن برگردندار سه خیش سوار شونده الحاق گردید تا امکان اجرای یک
مرحله ای عمل یات خاک ورزی اولیه و ثانویه توسط آن مورد بررسی قرار گیرد . اهرم بندی اتصال غلتک به شاسی گاو آهن به نحوی طراحی گردید که با بلند نمودن گاو آهن از خاک و قرار دادن آن درحالت حمل و نقل غلتک نیز از زمین فاصله گرفته و چرخهای حامل آن جهت راهپیمایی باخاک درگیر شوند . همچنین با پائین آوردن گاو آهن و درگیرسازی آن با خاک چرخهای حامل غلتک از زمین فاصله گرفته و پره های غلتک باخاک درگیر شوند . در آزمون های مزرعه ای تاثیرالحاق غلتک خاک نشان در دو وضعیت سنگین شده و سنگین نشده ( 150،300کیلوگرم) برمقاومت کششی، توان مالبندی مورد نیاز و سوحت مصرفی، قطر متوسط وزنی، شاخص مخروطی و پروفیل سطحی خاک درسه دامنه رطوبتی ( 13-15) ، ( 15-17 ) و ( 17-19) درصد بررسی گردید و با خاک ورزی مرسوم شامل اجرای شخم توسط گاو آهن برگرداندار و دیسک توسط هرس بشقابی دو رانویی (تاندوم) مورد مقایسه قرارگرفت . نتایج نشان داد که میانگین های مقادیر مقاومت کششی، توان مالبندی مورد نیاز، سوخت مصرفی و قطر متوسط وزنی کلوخه های ایجاد شده درحین اجرای توام عملیات خا ک ورزی اولیه و ثانویه توسط گاو آهن و غلتک الحاقی بطور معنی داری کمتر از مقادیر مشابه آن در اجرای این دو عم لیات بطور جداگانه توسط گاو آهن برگرداندار و سپس هرس بشقابی دوزانویی بود . همچنین پروفیل سطحی بستر ایجاد شده توسط گاو آهن و غلتک الحاقی بطور معنی داری هموارتر از پروفیل سطحی ایجاد شده بوسیله گاو آهن و دیسک بود . در این تحقیق مناس ب ترین رطوبت خاک برای مجموعه گاو آهن و خاک نشان الحاقی بر روی خاک لوم رسی شنی با حد پائین خمیرایی 3/22% در دامنه 15 تا 17 درصد شناخته شد.

کلیدواژه‌ها