بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر سه عامل رطوبت دانه، رقم و زمان سفید کردن بر شاخص سفید شدگی و درجه خرد برنج مورد بررسی قرار گرفت. سه رقم علی کاظمی، بینام و خزر هر یک در سه سطح رطوبتی 14-5/12 ، 5/12-11 و 11- 5/9 درصد برپایه تر بررسی شده و زمان سفید کنی در چهار سطح15، 30، 45، و 60 ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. اجرای آزمایشها بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل صورت گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که مدت زمان سفیدکردن در سطوح تعیین شده‌، تاثیر معنی داری بر خرده برنج ایجاد شده در مرحله سفیدکنی ندارد. ولی افزایش زمان سفیدکنی از 15 ثانیه به 60 ثانیه باعث افزایش شاخص سفید شدگی می‌شود. میزان خرده برنج ایجاد شده در مرحله سفیدکنی برای هر سه رقم اختلاف معنی داری نشان می‌داد. بیشترین خرده برنج برای رقم علی کاظمی و کمترین خرده برنج برای رقم خزر حاصل شد. شاخص سفیدشدگی رقم خزر به طور معنی داری بیشتر از دو رقم دیگر می‌باشد و کمترین میزان خرده برنج برای هر سه رقم در مرحله سفیدکنی در محتوای رطوبتی 11-5/9 درصد مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها