نویسنده = حسینعلی علیخانی
بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

مژگان سپهری؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ هادی اسدی رحمانی


بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی؛ حسینعلی علیخانی


اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

علی ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی