نویسنده = قدیر نوری قنبلانی
ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

حسین صائب؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا رجبی