نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


2. بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهران رئوفی؛ حسینقلی رفاهی؛ نادر جلالی؛ فریدون سرمدیان


5. بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان