نویسنده = ماهرخ فلاحتی رستگار
تعیین گروههای سازگاری رویشی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

حجت‌اله قلعه دزدانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ مجتبی مرادزاده اسکندری