نویسنده = سید فرهاد موسوی
اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373

غلامرضا خواجوئی نژاد؛ عبدالمجید رضائی؛ سید فرهاد موسوی


شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373

محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی


اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

حسین توکلی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی


اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1366

محمودخدام باشی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی