نویسنده = مصطفی مصطفوی
بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

شاهپور خانقلی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی


تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی


انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد

3و4، شماره 0، فروردین 1371

کاظم ارزانی شمس آبادی؛ احمد خلیقی؛ مصطفی مصطفوی؛ عباس منیعی؛ پرویز وجدانی