نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی


2. اثر فاصله بوته برنج (Oryza sativa L.) روی ردیف بر تراکم علفهای‏هرز و عملکرد در کشت ماشینی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جعفر اصغری؛ مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده


3. مطالعه اثر شخم دوم بر جمعیت علفهای هرز در زراعت برنج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

مسلم محمدشریفی؛ محمدرضا علیزاده