نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


3. تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد