نویسنده = جواد خزائی
تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

جواد خزائی؛ علی رجبی پور؛ سعید محتسبی؛ منصور بهروزی لار


تعیین نیرو و انرژی لازم برای کندن غلاف نخود بعنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت به ریزش

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

جواد خزائی؛ سعید محتسبی؛ علی رجبی پور؛ منصور بهروزی لار