نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمد بیرانوند


3. تأثیر تراکم و سن نشاء بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه سه رقم برنج در شرایط خوزستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ قدرت اله فتحی


4. تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن (ORYZA SATIVA L. )

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

قدرت اله فتحی؛ کورش رضایی مقدم؛ سید عطااله سیادت