کلیدواژه‌ها = استان تهران
بررسی امکان کاهش دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

محمد مرادی شهربابک؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی؛ علی نیکخواه؛ احمد مقیمی اسفندآبادی


پایش روزانه خشکسالی دراستان تهران

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ هوشنگ قائمی؛ جمال محمدولی سامانی


مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC و MUSLE در برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز درکه در شمال تهران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

احمد سرخوش؛ حسینقلی رفاهی؛ محمود عرب خدری؛ مجتبی پاک پرور