کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

علیرضا مطلبی آذر؛ محمود خسروشاهلی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیروس مسیحا؛ احمد معینی


اثر تراکم بر عملکرد و برخی صفات رویشی و زایشی 3 ژنوتیپ ماش L.) wilczek ) Vigna radiata در منطقه اهواز

1-37، شماره 3، فروردین 1385

یعقوب حبیب زاده؛ رضا مامقانی؛ علی کاشانی؛ موسی مسگر باشی


ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حبیب الله عارفی؛ محمد نوروزی؛ نادعلی باقری


تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

بهرام ملکی زنجانی؛ سیروس عبد میشانی؛ جعفر محمدی