کلیدواژه‌ها = شش ردیفه
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری


3. بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی