کلیدواژه‌ها = تجزیه میانگین نسلها
بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه


تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

محمدرضا نقوی؛ محمدرضا قنادها


تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها